chi-phi-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-duoc-xac-dinh-dua-tren-yeu-to-nao

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định dựa trên yếu tố nào?

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định cụ thể tại các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Khái niệm của chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

muc-chi-phi-nay-duoc-su-dung-vo-cung-pho-bien-trong-linh-vuc-xay-dung
Mức chi phí này được sử dụng vô cùng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là khái niệm được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực xây dựng. Theo Khoản 3 Mục II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/207 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư, đây là thuật ngữ dùng để chỉ những chi phí được xác định dựa trên định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí thiết bị và chi phí xây dựng dự kiến theo suất vốn đầu tư.

Theo quy định này, chi phí này nằm trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cao nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự những dự án từng thực hiện.

Tiến trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được thực hiện ở giai đoạn Quyết định đầu tư của dự án theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 5 khoản 3.

Đồng thời, chi phí lập báo cáo cũng phụ thuộc vào các dự án khác nhau. Đối với các dự án không sử dụng vốn nhà nước, chi phí này do chủ đầu tư quyết định và đảm bảo nguyên tắc của Luật Xây dựng 132.

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được tính như thế nào?

chi-phi-lap-bao-cao-kinh-te-bi-anh-huong-boi-tong-chi-phi-xay-dung
Chi phí lập báo cáo kinh thế bị ảnh hưởng bởi tổng chi phí xây dựng

Công thức tính toán

Theo Thông tư 16/2019/TT-BXD điều 8, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được tính như sau:

C = Gxltb x ĐM x K1 x K2 x K3 x K4

Trong đó :

 • Gxltb được xem là tổng chi phí xây dựng + thiết bị xây dựng (chưa tính thuế VAT).
 • ĐM: Khoản định mức chi phí căn cứ theo Thông tư 16/2019/TT-BXD bảng số 2.3.
 • K1 được gọi là hệ số điều chỉnh trong trường hợp hồ sơ được lập bằng tiếng nước ngoài.
 • K2 được gọi là hệ số điều chỉnh trong trường hợp hồ sơ có thuê tư vấn trong nước phối hợp với chuyên gia nước ngoài.
 • K3 được gọi là hệ số điều chỉnh trong trường hợp. Trường hợp áp dụng các hệ số điều chỉnh đồng thời thì K3 được xác định bằng việc nhân các hệ số điều chỉnh với nhau (Thông tư 16/2019/TT-BXD điều 8 khoản 5).
 • K4 được gọi là hệ số điều chỉnh với dự án đầu tư xây dựng công trình di tích theo. Quy định theo Thông tư 17/2013/TT-BXD điều 7 như sau:
 • Các dự án bảo quản và tu bổ di tích quốc gia đặc biệt: K4 = 1.3.  
 • Các dự án phục hồi di tích quốc gia cấp tỉnh: K4 = 1.2.
 • Các dự án phục hồi di tích quốc gia đặc biệt: K4 = 1.56.

Một số lưu ý đặc biệt

 • Chi phí Gxltb căn cứ trên Sơ bộ tổng mức đầu tư hoặc theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 4,6, Thông tư 9/2019/TT-BXD Phụ lục số 1.
 • Nếu Gxltb nằm trong khoảng quy mô chi phí căn cứ theo Thông tư 16/2019/TT-BXD bảng số 2.3 thì ĐM (định mức) nội suy cũng theo Thông tư 16/2019/TT-BXD điều 3 khoản 4.
 • Hay trong trường hợp dự án đang có nhiều công trình được thi công thì loại công trình trong bảng định mức sẽ căn cứ theo công trình chính. Nếu dự án nào có công trình chính nhất thì được xác định theo công trình chính có cấp cao nhất.
 • K1 = 1.15 (Thông tư 16/2019/TT-BXD điều 8 khoản 3).
 • K2 = 2 (Thông tư 16/2019/TT-BXD điều 8 khoản 7).
 • Thông tư 16/2019/TT-BXD Phụ lục số 2 Mục I điểm 6 như sau:
 • Các dự án có cải tạo, sửa chữa hay mở rộng có tính toán và kết nối với công trình hiện có: K3= 1.15.
 • Các dự án bao gồm các công trình khác nhau được khởi công dựa trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên: K3 = 1.1.
 • Các dự án có sử dụng thiết kế mẫu hay thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: K3 = 0.8.
 • Các dự án có sử dụng thiết kế lặp lại hay dùng lại thiết kế cũ: K3 = 0.8.

Bài viết trên là những cách tính chi tiết chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hy vọng thông tin mà Herald Newspapers mang đến hữu ích với bạn.