cuc-quan-ly-xay-dung-cong-trinh-va-nhung-thong-tin-can-nam

Cục Quản lý xây dựng công trình và các thông tin cần nắm

Cục Quản lý xây dựng công trình tham mưu, giúp quản lý nhà nước và thực thi pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Cục Quản lý xây dựng công trình được thành lập từ khi nào?

Theo Nghị định số 86/2003/NĐ-CP năm 2003 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục được thành lập, dựa trên cơ sở Vụ Xây dựng cơ bản của Bộ.

Theo Quyết định số 95/2003/QĐ-NĐ ngày 4/9/2003, đây là cơ quan trực thuộc Bộ, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thuỷ lợi, diêm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Đến nay, theo Nghị định số 199/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ, Cục Quản lý xây dựng công trình là tổ chức thực hiện các chức năng tham mưu. Ngoài ra, còn hỗ trợ Bộ Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và phát triển công trình nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ từ phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.

Thông tin liên hệ

Trong nhiều năm qua, Cục Quản lý xây dựng không ngừng nỗ lực hoàn thiện trên cơ sở gắn bó, cùng nhau trong nhiều hoạt động, mang về những thành tích tốt trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các công trình thuỷ lợi, nông, lâm, thuỷ sản và dự án phát triển nông thôn tạo điều kiện trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 • Điện thoại: (04) 37711253
 • Fax: (04) 37711276
 • Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Email:  xd@mard.gov.vn
 • Website: xaydung.mard.gov.vn

Vai trò của Cục Quản lý xây dựng công trình

cuc-quan-ly-xay-dung-co-nhiem-vu-giam-sat-va-chiu-trach-nhiem-ve-chat-luong-du-an-cong-trinh
Cục Quản lý Xây dựng có nhiệm vụ giám sát và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án công trình
 • Chịu trách nhiệm trình Bộ trưởng các dự thảo như dự án luật, nghị quyết; văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm.
 • Đề xuất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn cụ thể hàng năm và các dự án, công trình quan trọng cấp quốc gia.
 • Chỉ đạo và hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục đã được phê duyệt.
 • Ban hành các văn bản cá biệt, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành, lĩnh vực được giao quản lý.
 • Chỉ đạo các công tác phòng chống thiên tai đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Cục.
 • Chủ trì, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và thiết kế bàn vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Tổ chức kiểm tra công tác quản lý thi công, quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư được Bộ giao quản lý.
 • Thực hiện nhiệm vụ hợp tác và phát triển kinh tế – nông thôn theo phân công của Bộ trưởng.
 • Thực hiện hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế và các chương trình, dự án quốc tế theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng và quy định pháp luật.

Kết quả của Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý xây dựng công trình

dai-hoi-dua-ra-nhung-bien-phap-cai-tien-chat-luong-nhiem-vu-trong-giai-doan-moi
Đại hội đưa ra những biện pháp cải tiến chất lượng nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đại hội Đảng bộ lần thứ IV hướng đến các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phấn đấu đạt thành tích cao để chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Dựa trên tinh thần “Dân chủ, đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”, Đại hội lần này đề ra chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Cục Quản lý XDCT đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. ​

Cuối cùng, Đại hội đã đánh giá, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Với những thành tích nổi bật, tổ chức cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình và thực thi nhiệm vụ với các dự án được giao.

Đồng thời, Đại hội cũng đề xuất những biện pháp đảm bảo về tiến độ chất lượng, an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài viết trên mang đến cho bạn đọc những thông tin cụ thể cùng các thành tựu, đóng góp của Cục Quản lý xây dựng công trình và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ sắp tới. Hy vọng những thông tin mà Herald Newspaper mang đến hữu ích với bạn.